คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรศักดิ์ อนุจรณ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรทัย วงศ์ป้อง
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิกานต์ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังคนิช รัตนเวช
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรยาภรณ์ สุขราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขนิฐา กาจนดิษฐ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวดี อ้ายซอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา สุขราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนัชพร บาลจ่าย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพชรมณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาลิน ศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายชมรมอย.น้อย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา สินนากร
ตำแหน่ง : ฝ่ายชมรมอย.น้อย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบุรุษ สมทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายชมรมอย.น้อย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวไลพร ยะโส
ตำแหน่ง : ฝ่ายชมรมอย.น้อย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทราพร สุขราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอันดา ขำสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอธิชา แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ ประจักษ์กุลพงศ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา นันทะโร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา แสนภักดี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1