ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
       โรงเรียนวัดจันดี  แรกเริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีนายแย้ม บุญรักษา เป็นครูคนแรกร่วมกับพระภิกษุสามเณรในวัดจันดี
   วันที่ 25 พฤษภาคม 2475 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยสมบูรณ์ มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลช้างกลาง3 “วัดจันดี” เปิดสอน ป.1 – ป.4  โดยมีนายพลัด ตารมย์ เป็นครูใหญ่
   ปีการศึกษา 2517  เปิดสอน ป.1 – ป.7
   ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา
   ปีการศึกษา 2542 เปิดสอน  3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา มีชั้นอนุบาล 1 – 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
   ปีการศึกษา 2555ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
   ปีการศึกษา 2557  ได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาคจาก สพฐ.
   ปีการศึกษา 2559  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกระทรวงสาธารณสุข
   ปีการศึกษา 2561ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จากคุรุสภา