ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.พิทยา สังขะเลขา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธนันท์ รำเพย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นายประภากร ปอยี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓