วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ภายในปี 2564 โรงเรียนวัดจันดี มุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางภาษา พัฒนาศักยภาพทางวิทย์ คณิต มีคุณธรรมนำปัญญา  ตามวิถีประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่สากล ชุมชนมีส่วนร่วม ”   
 

 
ปรัชญา
เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นวินัย 
รักษาอนามัย  ใฝ่คุณธรรม