ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 เม.ย. 64 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนป.๑ SMP
ครู SMP
25 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.๑ SMP
ครู SMP
24 เม.ย. 64 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ป.๑ MEP
ครู MEP
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.๑
คณะกรรมการ
22 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.๑ MEP
ครู MEP
19 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
ครูช่วงชั้น ๓
16 เม.ย. 64 ครูประจำวิชาพิมพ์ปกรายงาน ปพ.๕ ส่งหัวหน้าช่วงชั้น พร้อมแบบบันทึกคะแนน
ครูทุกท่าน
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ป. ๑ และ โครงการ MEP,SMP
คณะกรรมการ
12 เม.ย. 64 ถึง 16 เม.ย. 64 ครูประจำวิชาลงคะแนนและบันทึกการมาเรียน
ครูประจำวิชา
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๓
ครูทุกท่าน
08 เม.ย. 64 ถึง 12 เม.ย. 64 สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ครูช่วงชั้น ๓
07 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 ส่งแผนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒/๖๓
ครูทุกท่าน
07 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียนนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๓
ครูช่วงชั้นที่ ๓
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายปี /ปลายภาค
ครูช่วงชั้น๑-๒
05 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครูปฐมวัย
01 เม.ย. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 ส่งข้อสอบ ๑ ฉบับที่หัวหน้าช่วงชั้น
ครูช่วงชั้น๑และ๒
31 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายปี /ปลายภาค
ครูช่วงชั้น ๓
30 มี.ค. 64 ส่งงานวิจัย
ครูทุกท่าน
29 มี.ค. 64 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชาช.๓
29 มี.ค. 64 ลงคะแนนตามตัวชี้วัดในโปรแกรมวัดผล
ครูประจำวิชาช.๓
26 มี.ค. 64 ส่งข้อสอบ ๑ ฉบับที่หัวหน้าช่วงชั้น
ครูช่วงชั้นที่ ๓
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
ครูช่วงชั้น ๑
24 มี.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 64 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึง ๗๐% ครั้งที่ ๒ และรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.)
ครูประจำวิชา ช่วงชั้น ๓
22 มี.ค. 64 ครูวัดผลตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมวัดผล
ครูฝ่ายวัดผล
20 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย
คณะกรรมการ
16 มี.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึง ๗๐%
ครูช่วงชั้น ๓
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษากรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์
ครูทุกท่าน
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-NET ป.6 (๑๓) ม.๓ ( ๑๓-๑๔)
ครูช่วงชั้น2และ๓
12 มี.ค. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ SMP
SMP
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 สอบ RT ป. ๑
ครูช่วงชั้น ๑
08 มี.ค. 64 ถึง 10 มี.ค. 64 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึง ๗๐% ครั้งที่ ๑
ครูประจำวิชา ช่วงชั้น ๓
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
ครูทุกท่าน
05 มี.ค. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ MEP
MEP
26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา
25 ก.พ. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ SMP
SMP
22 ก.พ. 64 ถึง 23 ก.พ. 64 นิเทศชั้นเรียนปฐมวัย
คณะกรรมการ
19 ก.พ. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ SMP
SMP
15 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปี ๒๕๖๔ และแนะแนวโครงการฯ
MEP/SMP/CP
12 ก.พ. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ SMP
SMP
08 ก.พ. 64 ถึง 17 ก.พ. 64 นิเทศชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ ๒
คณะกรรมการ
06 ก.พ. 64 กิจกรรม Chandee Genius ครั้งที่ ๑
คณะกรรมการ
05 ก.พ. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ MEP
MEP
03 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ครูช่วงชั้น ๓
01 ก.พ. 64 ถึง 04 ก.พ. 64 นิเทศชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ (ต่อ)
คณะกรรมการ
30 ม.ค. 64 ชดเชยน้ำท่วม (จัดตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
ครูทุกท่าน
30 ม.ค. 64 วันสุดท้ายส่งผลนักเรียนผลการเรียนติดค้างช่วงชั้น ๓
ครูช่วงชั้นที่ ๓
29 ม.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบCHANDEE GENIUS ครั้งที่ ๑
คณะกรรมการ
29 ม.ค. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ MEP
MEP
25 ม.ค. 64 วันสุดท้ายการรับสมัคร CHANDEE GENIUS ครั้งที่ ๑
คณะกรรมการ
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ธ.ค. 63 นิเทศชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
คณะกรรมการ
23 ม.ค. 64 ชดเชยน้ำท่วม (จัดตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
ครูทุกท่าน
22 ม.ค. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ SMP
SMP
16 ม.ค. 64 วันครู
15 ม.ค. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ SMP
SMP
11 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64 นิเทศชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ ๓
คณะกรรมการ
09 ม.ค. 64 วันเด็กแห่งชาติ
08 ม.ค. 64 กิจกรรมว่ายน้ำ
MEP
01 ม.ค. 64 ถึง 04 ม.ค. 64 หยุดวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 63 วันสิ้นปี
28 ธ.ค. 63 รายงานผลการสอบคัดกรองการอ่านและเขียน ป.๑
ครูทุกท่าน
26 ธ.ค. 63 ชดเชยน้ำท่วม (จัดตารางเรียนวันพุธ)
ครูทุกท่าน
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสมาสต์
MEP
19 ธ.ค. 63 นำข้อมูลนักเรียนชั้นป.๑และ ป.๓ เข้าสู่ระบบการสอบ RT และ NT
ครูกิตติมา
18 ธ.ค. 63 ค่ายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ จ.ตรัง
SMP
15 ธ.ค. 63 ครูประจำชั้นป.๑และ ป.๓ ส่งข้อมูลนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบการสอบ RT และ NT
ครูประจำชั้น ป.๑และ ป.๓
14 ธ.ค. 63 ถึง 22 ธ.ค. 63 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
ครูช่วงชั้นที่ ๓
11 ธ.ค. 63 รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ
10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ
ครูทุกท่าน
07 ธ.ค. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ครูช่วงชั้นที่ ๓
05 ธ.ค. 63 วันพ่อแห่งชาติ
5   ธ.ค.  63  วันพ่อแห่งชาติ
เสื้อสีเหลือง ครูทุกท่าน
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ครูทุกท่าน
17 ก.พ. 58 ถึง 19 ก.พ. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
10 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
วิชาการ