พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
   1.บริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   2.สร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
   3.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
   4.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 
 
เป้าประสงค์
   1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
   2.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
   3.พัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา เทคโนโลยีและกีฬา  
   4.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ         
       ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  มีความภาคภูมิในท้องถิ่นและชุมชน
   6.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยแทรกวิถีประชาธิปไตย
   7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน