หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
     โรงเรียนวัดจันดี  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
  2. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ – คณิต  
  3. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา(ภาษาจีน)
  4. ห้องเรียนปกติ