คณะผู้บริหาร

ผอ.พิทยา สังขะเลขา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัทธนันท์ รำเพย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประภากร ปอยี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา